Föreningsstämman


Föreningsstämman


Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

 

Sammanträder innan februari månads utgång.

 

Vid stämman behandlas bl.a:


Årsredovisningen, fastställande av resultat och balansräkning,

styrelsen ansvarsfrihet, val av  styrelse (ledamoter och suppleanter),

revisorer och valberedning.

 

Faställande av arvoden samt principer för andra ekonomiska ersättningar.

Ändringar av stadgar, samt behanding av ev. inkomna motioner.

 

Till stämman har alla medlemmar motionsrätt.

 

Vid stämman har alla medlemmar förslags-yttrande-rösträtt.

 

Rösträtten är knuten till lägenheten, en röst en lägenhet.

Röstning kan ske genom ombud.

Varför ska man gå på stämman?

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.