Valberedningen


Valberedningen

Valberedning tillika arvodeskommitte.

 

Marita Johansson  (valberedningens ordförande)

Vilbergsgatan 221,  Telefon:  076 - 200 20 20

johansson.mita@telia.com

 

Eva Samuelsson

072 - 324 06 37

eva.b.samuelsson@gmail.com

 

 

Valberedningens uppdrag:

 

Årsstämman utser valberedning med mandattid på 1 år.

 

En av ledamöterna utses till ordförande.

 

Valberedningen består av minst 2 ledamöter.

 

Valberedningen bereder de val som ska hållas vid årsstämman.

 

Valberedningen ska lämna förslag till ledamöter i styrelsen

 

Valberedningen ska lämna förslag till föreningsvald

revisor och revisorsersättare.

 

Valberedningen ska lämna förslag till ledamöter i HSB Östras fullmäktige.

 

Valberedningen ska lämna förslag till arvoden och övriga ersättningar

för styrelseledamöter, revisorer och valberedning.